IFS Food

IFS (ang. International Featured Standard) FOOD 
Standard IFS został opracowany przez przedstawicieli niemieckich i francuskich detalistów przy współpracy z detalistami z innych krajów.
IFS stawia wymogi w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności oraz określa zasady auditowania. Jest to system łączący zasad GMP, GHP oraz wymagania HACCP z elementami systemu zarządzania.
Posiadanie certyfikowanego systemu wg IFS jest wymogiem dostarczania wyrobów do m.in. do niemieckich i francuskich międzynarodowych sieci handlowych.

Wymagania  standardu ujęto w 6 rozdziałów:
 • Zaangażowanie kierownictwa - definiuje odpowiedzialność najwyższej kadry, jak również nadzorowanie i doskonalenie wdrożonych systemów
 • System zarządzania  - zawiera wymagania dotyczące wdrożenia systemu HACCP wg Codex Alimentarius oraz systemu zarządzania jakością w tym dokumentacji obu systemów,
 • Zarządzanie zasobami - określa wymagania dotyczące zasobów ludzkich, wymagań higienicznych, badań medycznych i warunków dla części socjalnej zakładu,
 • Procesy operacyjne - najobszerniejszy rozdział zawiera odniesienia do projektowania i wprowadzania wyrobów, wymagań sanitarno-higienicznych dla pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, gospodarki odpadami, identyfikowalności, nadzorowania alergenów i GMO, obrony i zafałszowania,
 • Pomiary, analiza, doskonalenie - zawiera wymagania dotyczące nadzorowania temperatury/czasu w procesach produkcyjnych, kontroli ilości pakowanego towaru, rozpatrywania reklamacji, wycofywania wyrobu z rynku i nadzorowania wyrobów niezgodnych.
Do punktów KO (czyli wymagań, których niespełnienie powoduje brak możliwości wydania certyfikatu bez względu na to, że zakład spełni pozostałe wymagania normy) zaliczają się:
 • 1.2.1 - Zaangażowanie kierownictwa,
 • 2.3.9.1 - System monitorowania CCP,
 • 3.2.2 - Higiena personelu,
 • 4.1.3 - Umowa z klientem
 • 4.2.1.3 - Specyfikacje surowców 
 • 4.12.1 - Zarządzanie dotyczące ciał obcych,
 • 4.18.1 - Identyfikowalność,
 • 5.1.1 - Audity wewnętrzne,
 • 5.9.1 - Procedury wycofywania, zwrotów, incydentów
 • 5.11.3 - Działania korygujące.    
Szczegółowe informacje wymaganiach IFS można znaleźć na stronie internetowej www.food-care.info.

Ogólnie system zarządzania IFS polega na tym, że musimy uregulować sobie wszystkie działania mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo, tj.
 • Uregulować działania mające wpływ na jakość, bezpieczeństwo żywności oraz współprace z klientem bezpośredni (przebieg wszystkich działań od przyjęcia zapytania od klienta poprzez obsługę klienta, zakupy, produkcję, magazynowanie po sprzedaż) i pośredni (np. szkolenia, nadzorowanie maszyn, kontrola produktu, obsługa reklamacji)
  Przedsiębiorstwo musi określić przebieg tych działań, odpowiedzialności oraz powiązania pomiędzy nimi, aby przebiegały  sprawnie, w sposób nadzorowany. Często w zakładach są te działania uregulowane w sposób nieformalny - wtedy należy je jedynie spisać w formie procedury.
 • Stworzyć niezbędną dokumentację,
  Ważne jest, aby stworzyć procedury opisujące wszytki istotne działania wskazane w punkcie poprzednim.
 • Zapisać, co zostało zrobione
  Przedsiębiorstwo, które ma wdrożony system zarządzania jakością powinno wiedzieć jak coś zostało zrobione, by móc, np. odtworzyć historię danego przypadku, gdy zachodzi potrzeba. W tym celu powinny być prowadzone zapisy, jako dowód funkcjonowania systemu i element, który może pomóc w nadzorowaniu działań, gdyż często to co nie jest zapisane łatwo zapominamy. 
 • Doskonalić system, wyroby
  System, który powstaje w danym momencie jest skuteczny i adekwatny, jednak w miarę zachodzenia zmian w przedsiębiorstwie  (np. tworzenie nowych komórek, zmiany zakresów obowiązków, itp.) wymaga on także doskonalenia. Doskonalenie jest wyraźnym wymogiem normy. Wdrożenie systemu jest pierwszym krokiem. W myśl zasady „lepsze jest wrogiem dobrego” należy ciągle usprawniać procesy, system, wyroby.
Porównanie IFS Food i BRC Global Standard - Food
Systemy oparte na standardzie IFS i BRC są bardzo podobne, gdyż celem obu standardów jest to samo, czyli zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów.
Dla firm starających się o wdrożenie i certyfikację systemu podstawowym kryterium wyboru jest miejsce, gdzie będzie dostarczany produkt. Jeśli będą np. niemieckie sieci handlowe to należy wybrać IFS, jeśli natomiast brytyjskie to BRC.
Wdrożenie systemu BRC w przypadku, gdy posiada się wdrożony system IFS i odwrotnie nie stanowi dużego problemu, gdyż powinno innej struktury norm, wymagania są podobne i wdrożenie kolejnego systemu nie stanowi dużej trudności.

Wdrożenie IFS, BRC w przypadku posiadania wdrożonego systemu HACCP i ISO 9001
Gdy firma posiada wdrożony system HACCP i system wg ISO 9001, wdrożenie systemu wg IFS lub BRC również nie powinno stanowić dużej trudności, gdyż dużo elementów zawartych  w IFS, BRC jest zaczerpniętych z ISO 9001. Firma w tej sytuacji powinna dokonać przeglądu spełnienia wymagań dotychczasowego systemu HACCP i systemu wg ISO 9001 na zgodność z standardem IFS, BRC i uzupełnić brakujące elementy.

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartym na standardzie IFS
 • poprawa konkurencyjności poprzez uzyskanie dowodu o produkcji bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości,
 • zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących,dla których bezpieczeństwo i jakość produktów jest najważniejsze,
 • otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi,
 • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom poprzez dobre przygotowanie do wycofania wadliwych wyrobów z rynku,
 • spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie,
 • zapewnienie ciągłego doskonalenia firmy.
CERTYFIKACJA

W momencie, w którym wszystkie wymagania IFS są spełnione - nadchodzi czas na audit zewnętrzny/ certyfikujący. Powinien on być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Auditorzy najpierw przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji) później czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony).
Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat. W trakcie jego obowiązywania będą mieć miejsce audity nadzorujące, których zadaniem jest sprawdzenie, czy system wciąż działa.

OFERTA NASZEJ FIRMY

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemu zarządzania IFS.

Zobacz ofertę kompleksowego wdrożenia systemu lub ofertę szkoleń w zakresie IFS.

W przypadku zapytań dotyczących systemu zarządzania, wdrożenia, oferty prosimy o kontakt: biuro@ms-consulting.pl lub 61 82 66 130.

Współpracujemy z firmami z różnych branż oraz różnych regionów Polski

Zadzwoń do konsultanta61 82 66 130